Adalar Kent Konseyi Taslak Yönergesi

Adalar Kent Konseyi Taslak Yönergesi

Adalar Kent Konseyi Yönerge Taslağı, 27 Ağustos Perşembe günü saat 14:00’de, Çelik Gülersoy Kültür Merkezi’nde (Çınar Meydanı) yapılacak olan genel kurul toplantısına sunulmak ve kabul edildiği takdirde yürürlüğe girmek üzere hazırlanmış ve ilgililerin görüş ve önerilerine açılmıştır.

Anılan tarihte yapılan genel kurul toplantısının Yönergeye ilişkin maddesi tekraren görüşülmek üzere 30 Eylül 2020 tarihine oybirliği ile ertelenmiştir. 30 Eylül tarihine kadar aşağıdaki yönergeye dönük eleştiri ve öneriler “yorum” olarak iletildiğinde herkesin istifadesine ve genel kurulun iradesine sunulacaktır. 

 

Yönerge

 ADALAR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK
AMAÇ

Madde 1– Bu yönergenin amacı, Adalar Kent Konseyi’nin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2- Bu yönerge, Adalar Kent Konseyi’nin kuruluşunu, amaçlarını, oluşumunu, organlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

DAYANAK

Madde 3- Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişiklik.) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM
ADALAR KENT KONSEYİ’NİN TANIMI, GÖREVLERİ, ÜYELERİ, OLUŞUMU VE ÇALIŞMA ŞEKLİ
TANIMI

Madde 4– Adalar Kent Konseyi;

a)5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesinde belirtilen hedefler doğrultusunda; Avrupa Kentsel Şartı, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Gündem 21 ve Habitat II’nin sürdürülebilirlik, yaşanılabilirlik ve yapabilir kılma ilkeleri ışığında Adalar ilçesinde;

. Kent vizyonunun geliştirilmesi,

. Adalılık bilincinin geliştirilmesi,

. Kentin hak ve hukukunun korunması,

. Sürdürülebilir kalkınma,

. Çevreye duyarlılık,

. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma,

. Saydamlık,

. Hesap sorma ve hesap verme, ilkelerini hayata geçirmeye çalışan,

b)Halkın kendi sorunlarına sahip çıkmasını, yönetime katılımını ve denetimini sağlayacak mekanizmaları geliştirmeyi amaçlayan bir oluşumdur.

c)Adalar Kent Konseyi, doğrudan proje yürütücüsü ve uygulayıcı bir oluşum olmayıp kentteki paydaşları bir araya getirerek, 4/a maddede tanımlanan görüş, öneri ve projeleri Adalar Belediyesi’ne ve ilgili kurum ve kuruluşlara sunar, takip eder ve gerçekleştirilmesine katkıda bulunur.

 GÖREVLERİ

Madde 5- Adalar Kent Konseyi’nin görevleri;

a)Adalarda yerel düzeyde demokratik katılımı yaygınlaştırmak, Adalılık bilincini geliştirmek,

b) Adaların sürdürülebilir kalkınması, fırsat eşitsizliğinin giderilmesi, Adalıların kaynak ve imkanlara adil erişimlerini sağlamak,

c) Adaların kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlerine sahip çıkmak ve korumak,

d) Katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirerek sivil toplumun kurumsallaşmasına katkı sağlamak,

e) Adaların kentsel önceliklerini belirleyerek bunu kamuoyu ve uygulayıcılarla paylaşmak,

f) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmaya ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamaya yönelik çalışmaları desteklemek,

g) Kentte işsizliği önleyecek, meslek edindirecek projelere katkıda bulunmak,

h)Konseyce alınan kararların Adalar Belediye Meclisi’nin gündemine alınmasını ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesini sağlamak ve takibini yapmaktır.

 KENT KONSEYİ ÜYELERİ

Madde 6- Adalar Kent Konseyi; Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 8.maddesi doğrultusunda Adalar İlçesinde, aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur.

a)Adalar Kaymakamı veya temsilcisi,

b)Adalar Belediye Başkanı veya temsilcisi,

c)Sayısı 10’u geçmemek üzere Adalar Kaymakamı tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,

d)Adalar ilçesindeki 5 mahalle muhtarı,

e)Adalar ilçesinde teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,

f)Kurulması durumunda Üniversitelerin temsilcileri,

g)Adalarda bulunan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların, ilgili dernekler ve bunun dışında amaç itibarı ile ülke genelinde kamusal alanda çalışan dernek, vakıf ve benzeri kurumların temsilcileri,

h)Kent konseyi tarafından kurulan meclis ve çalışma guruplarının birer temsilcisi.

 

KENT KONSEYİNİN OLUŞUM SÜRECİ

Madde 7-

a)Adalar Kent Konseyi için bir çalışma dönemi, bir “mahalli idareler seçimi” nden, diğer bir “mahalli idareler seçimi” ne kadar olan dönemdir.

b)Adalar Kent Konseyi; Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 8. maddesinde ve bu yönergenin 6. maddesinde belirtilen üyelerden oluşur. Üyeler, birden fazla kurum ve kuruluşu temsil edemezler.

c)Mahalli idareler genel seçimlerinden sonra, Adalar Belediye Başkanlığı’nca, Adalar Kent Konseyi Genel Kurulu’nu oluşturmak üzere Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 8. maddesi ve bu yönergenin 6. maddesinde belirtilen gruplardan üye belirleme çalışmaları yapılır. Yapılan çalışmalardan sonra hazırlanan üye listesi, Adalar Belediye Başkanı tarafından imzalanarak resmileştirilir.

d)Mahalli idareler genel seçim sonuçlarının açıklanmasını izleyen 3 ay içinde Adalar Belediye Başkanı’nın çağrısı ile toplanan Kent Konseyi Genel Kurulu’nda kent konseyi başkanının ve yürütme kurulunun seçimi yapılır. Adalar Belediye Başkanlığı, kent konseyi başkan ve yürütme kurulu üyeleri seçim sonuç tutanaklarını ve resmi üye listesini seçim tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde, seçilmiş olan kent konseyi başkanına resmen bildirir. Bu bildirimden sonra kent konseyi başkanı ve yürütme kurulu göreve başlamış olur. Adalar Belediye Başkanlığının Kent konseyi ile ilgili hazırlık görevi bir sonraki Mahalli İdareler seçimine kadar sona erer.

e)Kurum ve kuruluşların görevlendirecekleri temsilcilerinin temsiliyet süresi yürütme kurulunun görev süresi ile eşdeğerdir. Bir sonraki seçimli genel kurula kadar temsiliyet devam eder.

f)Adalar Kent konseyi yeni katılımlara açıktır. Kurumsal başvurular Yürütme kuruluna başvuru ile başlar. Üye listesine dahil Kurumlar yazılı bir kararları ile temsilcilerini yürütme kuruluna bildirirler. Yürütme kurulu çalışma dönemi üye listesini gerekli hallerde her zaman güncelleyebilir. Bu şekilde güncellenen üye listesi genel kurul toplantı nisabına esas liste olur.

 ÜYELİĞİN SONA ERMESİ VE BOŞ ÜYELİKLERİN TAMAMLANMASI                                                                  

Madde 8-

a)Bir konsey üyesinin istifa etmesi veya tayin, nakil, hastalık ve ölüm gibi mücbir nedenler oluşması halinde üyelik sona erer.

b)Adalar Kent Konseyi’nde temsilcileri bulunan kurum ve kuruluşlar; tayin, emeklilik, hastalık, ölüm gibi mücbir nedenlerden dolayı kendi organları kararı ile temsilcilerinin yerine yeni delege belirleyebilirler.

c)Konsey üyesinin, temsilcisi olduğu kurum ve kuruluştan kendi isteği ile istifa edip ayrılması veya kurum tarafından üyelikten çıkarılma halinde de konsey delegeliği düşer.

d)Konsey üyesinin, üyeliğe yakışmayacak biçim ve derecede yüz kızartıcı bir suç işlemesi ve bunun yargıya intikal etmesi halinde konsey üyeliği kendiliğinden düşer.

e)Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 8. maddesi (c) fıkrasındaki ve bu yönergenin 6.maddesi (c) fıkrasındaki kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili üyelik istifa, değişim veya azillerin yerine yeni üye belirlenmesi, Kaymakamlık makamının onayı ile gerçekleşir.

f)Kent konseyi faaliyet ve Genel kurullarına katılmayan üyelerin durumu, temsilcisi olduğu kurum ve kuruluşa resmi yazıyla bildirilir. Yürütme kurulunun yazılı talebi üzerine ilgili kurum ve kuruluşlarca yeni temsilci üye görevlendirilir.

g)Kamu hizmetlerinden men cezası almış olanlar ile yüz kızartıcı suçlardan bir nedenle mahkûm olanlar affa uğramış olsalar dahi Kent Konseyi delegesi olamazlar. Bu durumları sonradan ortaya çıkması halinde delegelikleri kendiliğinden sona erer.

h)Kent konseyi başkanının istifa veya herhangi bir nedenle ayrılması halinde, yönetmelik gereği yapılması gereken “kent konseyi başkan ve yürütme kurulu dönemsel” seçimlerine veya “çalışma dönemi” bitimine dört aydan az bir zaman varsa, bu süre içinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi başkan vekili olarak görev yapar. Bu süre dört aydan fazla olduğu takdirde, yürütme kurulunun en yaşlı üyesi, genel kurulu olağanüstü olarak 30 gün içinde toplantıya çağırır. Bu toplantıda sadece başkan seçimi yapılır.

 ı) Kent Konseyi delegeliğinin sona ermesine ilişkin bu hükümler, Yürütme Kurulu, Çalışma Meclisi, Çalışma Grubu ve üyeleri için de uygulanır.

 ÇALIŞMA ŞEKLİ ve ÇALIŞMA SINIRLARI

Madde 9-

a) Madde 4– a ,b, c de Adalar Kent Konseyi yürütme kurulunun çalışma şekli ve sınırları belirlenmiştir.

b)Yönergenin 5.maddesindeki görevler çerçevesinde her konuda yapılacak çalışmalarda Yürütme Kurulu yetkili kılınmıştır.

c)Yürütme Kurulu, Kent Konseyinin görevleri kapsamındaki her konuda çalışma başlatabilir. Yürütme Kurulu; gündemine aldığı konularda, Yürütme Kurulu üyelerine, Genel Kurul üyelerine, meclis ve çalışma guruplarına derinlemesine çalışmalar sonucu rapor ve görüş hazırlatabileceği gibi, Adalar ilçesinde veya ilçe dışında bulunan her tür resmi ve özel kurum ve kuruluşa, kişi ve kişilere de rapor hazırlatabilir. Yapılan çalışmaların raporları, Yürütme Kurulunda görüşülüp karara bağlanabileceği gibi, Yürütme kurulunun kararıyla Genel Kurul toplantılarında da ele alınıp Genel Kurulca da karara bağlanabilir.

d)Kent Konseyinin görevleri kapsamında Adalar Belediyesine ve/veya ilgili kurum ve kuruluşlara sunulacak konularda, yürütme kurulu çoğunlukla toplanarak karar almak zorundadır. Alınan karar Kent Konseyi görüşü olarak belediyeye ve ilgili kurumlara gönderilir.

e)Kent Konseyi Yürütme Kurulu gerekli gördüğü konularda Genel Kurulda karar alınmasını ister ve Genel kurulu toplantıya çağırır.

f) Yürütme Kurulunca ve Genel Kurulca alınan kararlar belediyeye ve ilgili kurumlara gönderilir.

g)Adalar Belediyesi başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev tanımları kapsamında olan konularda destekleyici işbirliği ve katkılarda bulunmak Kent Konseyi Yürütme Kurulunun görev kapsamındadır.

h)Meclisler ve çalışma gurupları, kendi çalışma konularıyla ilgili her konuyu, yürütme kurulundan yazılı görüş almak suretiyle başlatabilirler.

ı) Kişisel ve dar grupsal menfaatlere dayalı talepler Kent Konseyi Yürütme Kurulunun görevleri içinde değildir.

 ÇALIŞMA İLKELERİ

Madde 10-

Adalar Kent Konseyi; “Kent Konseyi Yönetmeliği”nin 7. maddesinde belirlenen ilkeler doğrultusunda:

a) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmeyi,

b) Kent vizyonunun ve Adalılık bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmayı,

c)Adalar kent konseyi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmayı,

d)Katılımcılığı ve uzlaşmayı esas almayı, ilke edinir.

e) Çalışmalarda gönüllülük esası vardır.

f)Çalışmalarda bireysel, kurumsal, siyasal ve ekonomik çıkar gözetilemez.

g)Çalışmalarda din, dil, ırk, kültür, sınıf, cinsiyet ve düşünce ayrımcılığı yapılamaz.

h) İşbirliği yapılan kişi ve kurumların; görüşlerine, farklılığına saygı duyulması ve eşit düzeyde ilişki yürütülmesine dikkat eder.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ORGANLARI, GENEL SEKRETER VE SEKRETERYA HİZMETLERİ
ORGANLARI

Madde 11-  Adalar Kent Konseyi’nin organları şunlardır:

a)Genel Kurul

b)Yürütme Kurulu

c)Meclisler ve Çalışma Gurupları

d)Kent Konseyi Başkanı

GENEL KURULUN OLUŞUMU

Madde 12-

a)Genel kurul, kent konseyinin en yetkili organı olup Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 8. ve bu yönergenin 6. maddesinde belirtilen üyelerden oluşur.

b)Genel kurul, bu yönergenin 7. maddesinde belirtilen süreç ve işlemler çerçevesinde oluşur.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ

Madde: 13-

a)Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek, değerlendirmek, genel kurul üyelerince verilen önergeleri görüşmek,

b)Kent Konseyi Yönetmeliği ve Çalışma Yönergesi doğrultusunda çalışmalar yapmak,

c)Kent konseyinin, meclislerin ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma esaslarını, Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çalışma yönergesi ile belirlemek.

d)Gerek görürse meclis ve çalışma guruplarının kuruluşuna onay vermek.

e)Genel kurula, kent konseyi başkanı, olmaması durumunda ise yürütme kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder.

GENEL KURULUN TOPLANTI VE GÖRÜŞME USULÜ 

Madde 14-

a)Kent Konseyi Genel Kurulu; ocak ve eylül aylarında yürütme kurulu tarafından belirlenen yer ve zamanlarda olağan olarak toplanır. Yürütme kurulu başkanının çağrısı ile veya üye tam sayısının üçte birinin teklifi üzerine ise her zaman olağanüstü olarak toplanır. Bütün toplantılar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile açılır. Olağan Genel Kurul toplantısında önceden belirlenmiş gündem maddesine ek veya değişiklik yapılması, toplantıda hazır bulunan üye sayısının 1/10’ unun yazılı önerge vermesi ile lehte ve aleyhte yapılacak birer konuşmadan sonra, Genel Kurul salt çoğunluk kararıyla mümkündür.

b)Genel kurul toplantılarında, toplantıya kent konseyi başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder. Ayrıca genel kurul üyeleri arasından iki yazman üye seçilir.

c)Toplantılarda, katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

d)Toplantıların açılışında salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 20 gün içinde gerçekleştirilmek üzere toplantı ertelenir. Bu toplantılarda salt çoğunluk aranmaz ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.

e)Toplantılarda üyeler, bir başka kişiye vekâleten görüş beyan edemez ve oy kullanamaz.

f)Genel kurul toplantı gündemi üyelere en az yedi gün önce bildirilir. Bu bildirim üyelere web sayfasından, mail yoluyla veya posta veya telefonla yapılır.

g)Görev süresi devam eden yürütme kurulunun görevine son vermek Genel Kurul’un yetkisindedir. Genel kurula katılan üyelerin 2/5’nin imzasını taşıyan Güvensizlik önergesinin görüşülebilmesi için toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluk kararı aranır. Yürütme Kurulu’nun görevden alınması için toplantıya katılan üye sayısının 3/4 ‘nün oyu gereklidir. Güvensizlik önergeleri imzalı ve gerekçeli olmalıdır.

h)Genel Kurul kararları, genel kurul karar defterine yazılır. Kararlar, bilgisayarda yazıldığı takdirde, karar defterine yapıştırılıp mühürlenir.

GÖRÜŞLERİN İLANI

Madde 15-

a)Yürütme kurulunca veya genel kurulca oluşturulan görüşler, Adalar Belediye Meclisi’ne ve ilgili kurumlara gönderildikten sonra Kent konseyinin internet sitesinde yayımlanır. Ayrıca mahalli basın kuruluşlarına da bildirilir.

b)Kent konseyinin görüşlerine istinaden hazırlanmış belediye çalışmaları ve diğer kurum çalışmaları da kent konseyine intikal ettikten sonra yine kent konseyinin internet sitesinde yayımlanır ve yerel basına da bildirilir.

GENEL KURUL SEÇİMLERİ

Madde 16-

a)Seçimli genel kurullarda Kent Konseyi başkanı toplantı açılışını yapar ve genel kurulu yönetmek üzere genel kurul üyeleri arasından açık oyla Divan Başkanı ve iki yazman üye seçilerek divan oluşturulur. Gündemin seçimler maddesine geçildiğinde seçim ve sayım işlerini yürütmek üzere sandık kurulu oluşturmak için bir başkan ve iki üyenin seçimi yapılır. Sandık kurulu seçimi açık oylama ile yapılır. Seçimin sağlıklı yürütülmesinden ve sonuçlandırılmasından sandık kurulu sorumlu olup, seçim sayım işlemleri tamamlandığında seçim sonuçlarını belirten tutanak, sandık kurulu tarafından imzalanarak divan başkanına teslim edilir.

b)Genel Kurul’ca yapılacak yürütme kurulu ve organlara ilişkin seçimlerde adayların sözlü veya yazılı divan başkanlığına verecekleri öneri ile aday listesi hazırlanır. Listenin kura ile sıralaması yapıldıktan sonra ilanı ile seçimlere geçilir.

c)Seçimler, gizli oy, açık sayım ile yapılmak zorundadır. Seçilecek sayısına göre en çok oyu alanlar seçilmiş sayılırlar.

d)Kent konseyi başkanının seçiminde Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 11/A maddesi hükümleri uygulanır.

YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞUMU

Madde 17-

a)Yürütme Kurulu, genel kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere seçilen 8 asıl üyeden oluşur. Ayrıca 8 yedek üye seçilir. Genel kurulca kuruluşları onaylandığı takdirde, kadın ve gençlik meclis başkanları da yürütme kurulu üyesi olurlar. Bu takdirde yürütme kurulu üye sayısı olan 8 sayısına meclis başkanları sayısı da ilave edilir.

b)Adalar Kent Konseyi Başkanı yürütme kurulu başkanıdır. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi yürütme kuruluna başkanlık eder.

c)Yürütme kurulunun seçimle gelen asil üye sayısı herhangi bir nedenle 8 ’den azalırsa, boşalan üyeliklerin sayısı kadar yedek üyeler asil üye olurlar.

YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 18-

a)Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 6. maddesindeki ve bu yönergenin 5.maddesindeki görevleri yürütmek,

b)Genel Kurul katılımcılarının listelerini güncellemek, yeni katılımları genel kurulun bilgisine sunmak,

c)Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantı gündemini hazırlamak,

d)Kent konseyinin yıllık çalışma takvimini yapmak. Bütçe taslağı hazırlayarak her yıl Adalar belediyesinin bütçe hazırlık süreci içinde belediyeye bildirmek, yapılacak ilk genel kurula sunmak,

e)Çalışma gruplarının müracaatlarını alarak oluşmasını sağlamak, çalışmalarına destek vermek ve gerektiğinde geçici çalışma grubu kurmak. Çalışma gruplarının çalışmalarını takip etmek, çalışma raporlarını arşivlemek, gündeme alıp genel kurulda çalışma grubunca sunulmasını sağlamak,

f)Yürütme Kurulu kararları karar defterine yazılır. Kararlar, bilgisayarda yazıldığı takdirde, karar defterine yapıştırılıp mühürlenir.

g)Yürütme Kurulu Genel Kurula karşı sorumludur.

YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

Madde 19-

a)Yürütme Kurulu, yürütme kurulu başkanının belirleyeceği gün ve saatlerde olmak üzere ayda en az bir kere toplanır.

b)Yürütme kurulunun gündemi yürütme kurulu başkanı ve genel sekreter tarafından tespit edilir. Tespit edilen gündem, yürütme kurulu toplantısından en az bir gün önce üyelere sözlü, elektronik ortamda veya yazılı olarak bildirilir.

c)Yürütme Kurulu toplantısına toplantı sırasında yürütme kurulu üyeleri ek gündem maddesi koyabilme yetkisine sahiptirler.

d)Yürütme Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanmak kaydıyla, toplantıda bulunan üyelerin salt çokluğu karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Kent konseyinin “ortak görüşü” olacak konulardaki yürütme kurulu kararlarının katılanların oy birliği ile alınması gereklidir.

e) Toplantılara geçerli mazeret olmaksızın üst üste üç kez katılmayan veya 6 ay içinde yapılan toplantıların yarısından fazlasına katılmayan üyenin üyeliği düşürülebilir.

MECLİSLERİN VE ÇALIŞMA GURUPLARININ OLUŞUMU

Madde 20-

a)Meclisler ve çalışma gurupları, Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 12. maddesine istinaden yürütme kurulunun kararı ile oluşturulur.

b)Meclis ve çalışma gruplarınca oluşturulan ortak görüşler, kent konseyi genel kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili belediye meclisine sunulur.

c)Kurulan meclis ve çalışma guruplarında gönüllü çalışacak olanlar için kent konseyi başkanlığınca kamuoyu uygun vasıtalarla bilgilendirilir.

d) Meclislerin ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları genel kurulca belirlenir

e) Meclislerde genel kurul ve yürütme kurulu üyeleri de gerek başkan, gerekse üye olarak görev alabilirler.

f) Çalışma Grubu Temsilcisi, Kent Konseyi Genel Kurulunun doğal üyesidir.

MECLİSLERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 21-

a)Kurulan her meclisinin görevi, Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 6. ve bu Yönergenin 5. maddesinde belirtilen görevlerden kendisini ilgilendiren çalışmaları yapmak,

b)Kendi çalışma alanlarında geliştirdikleri öneri ve tasarılarını yürütme kuruluna bildirmek,

c)Çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla, Kent Konseyi Yönetmeliği’ne ve Adalar Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’ne aykırı olmamak üzere, kendi genel kuruluna sunacağı iç yönergelerini hazırlamak,

d)Faaliyet alanları ile ilgili olarak kuruluş amaçlarına ilişkin alt çalışma gurupları oluşturmak,

e)Yıllık çalışma raporlarını kendi genel kuruluna sunmak.

ÇALIŞMA GURUPLARININ YAPISI

Madde 22-

a)Çalışma grupları, düşüncelerin geliştirildiği, ortak aklın oluşturulduğu, çözüme yönelik eylemlerin ve bunların önceliklerinin belirlendiği bir üretim platformudur. Çalışma grubu üyeleri belirli konu, alan ya da sorunda derinlemesine ve kapsamlı çalışma yapan ekiptir.

b)Çalışma grupları, gönüllü katılım esasıyla Adalar İlçesinde yaşayan herkes tarafından yazılı başvurularının yürütme kurulunca karar altına alınması ile en az 5 kişi ile kurulur, kurulmuş grupların içinde yer alabilir. Üye sayısında üst sınır gerektiğinde yürütme kurulunca belirlenir.

c)Çalışma grupları ilk toplantısında kendi aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman üye ve bir Kent Konseyi delegesini seçer, çalışma konusu ilgili yöntemleri ve programını bir ay içinde oluşturarak yürütme kuruluna verir.

ÇALIŞMA GURUPLARININ GÖREVLERİ

Madde 23-

a)Kurulan her çalışma gurubunun görevi; Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 6. ve bu Yönergenin 5. maddesinde belirtilen görevlerden kendisini ilgilendiren çalışmaları Yönergenin 10. Maddesindeki ilkeler ışığında yapmak,

b)Kendi çalışma alanlarında geliştirdikleri öneri ve tasarılarını yürütme Kuruluna bildirmektir.

MECLİS VE ÇALIŞMA GRUPLARININ YÜRÜTME KURULU İLE İLİŞKİSİ

Madde 24-

a)Meclis ve Çalışma grupları çalışmaları ile ilgili bilgileri üç ayda bir yürütme kuruluna rapor olarak sunar. Yürütme kurulunun talebi halinde belirtilen sürede istenilen konu hakkında rapor hazırlar.

b)Bir ay içerisinde çalışma yöntemi ve faaliyet programını bildirmeyen çalışma Meclis ve Çalışma grubu askıya alınabilir.

c)Toplantılar gündemli olarak yapılır. Gündemin birinci maddesi bir önceki toplantı kararlarının değerlendirilmesi, son gündem maddesi de bir sonraki toplantının tarih ve yerinin belirlenmesidir.

d)Meclis ve çalışma grupları çalışmalarında gerektiğinde uzman danışmanlardan da yararlanabilir.

e)Meclis ve çalışma grupları ayda en az 1 kez olmak üzere salt çoğunlukla toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Kararlara karşı olan görüşler de tutanaklarda belirtilir. Başkan, Başkan Yardımcısı toplantılara geçerli mazeret olmaksızın üst üste üç kez katılmayan veya 6 ay içinde yapılan toplantıların yarısından fazlasına katılmayan üyenin üyeliği düşürülebilir.

f)Meclisler ve çalışma grupları yapacakları tüm faaliyetler hakkında Yürütme Kuruluna yazılı olarak bilgi verir ve Yürütme Kurulunun onayını alarak gerçekleştirir. Meclisler ve çalışma grupları, Yürütme Kurulu tarafından temsil görev ve yetkisi verilmesi dışında Kent Konseyini temsil edemezler.

g)Çalışması tamamlanan gurupların çalışma envanterleri Kent Konseyi başkanlığınca arşivlenir.

h)Yürütme Kurulu, çalışma guruplarından intikal eden nihai raporları görüşüp, kendi mütalaalarını da ekleyerek Adalar Kent Konseyi Genel Kurulu’na sunar. Kent konseyi genel kurulunda görüşülüp kabul gören raporlar, Adalar Belediye Meclisi’ne ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir.

KENT KONSEYİ BAŞKANI

MADDE 25-

a)Kent Konseyi Başkanı genel kurul tarafından seçilir. Kent Konseyi başkanın görev süresi yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.

b)Kent Konseyi Başkanının seçimi ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanmazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur bir oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilmiş olur.

c)Kent Konseyi başkanının seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının birinci birleşiminde tamamlanır.

d)Kent konseyi başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde kendisine yürütme kurulunun en yaşlı üyesi vekâlet eder.

KENT KONSEYİ BAŞKANININ GÖREVLERİ

Madde 26-

a)Kent Konseyi Yönetmeliği’nde belirtilen görevleri yapmak,

b)Genel kurula ve yürütme kuruluna başkanlık etmek,

c)Yürütme Kurulu gündemini genel sekreter ile birlikte oluşturmak,

d)Adalar Kent Konseyi’ni mahalli, milli ve milletlerarası düzeyde temsil etmek,

e)Kent konseyinde alınan kararların takipçisi olmak,

f)Konsey adına yürütülen çalışmalar konusunda kent konseyi organlarına bilgi vermek,

g)Yazılı ve görsel basına bilgi vermek veya bu konuda bir temsilciyi yetkilendirmek,

h)Yönetim Kurulu ve genel kurul tarafından alınan kararları ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek ve uygulanmasını takip etmek,

ı) Gerek gördüğü durumlarda, gerek temsil noktasında, gerek çalışma noktasında yürütme kurulu üyelerini yetkilendirip görevlendirmektir.

GENEL SEKRETER

Madde 27-

a)Adalar Belediye Başkanı’nın önereceği 3 kişi arasından yürütme kurulu tarafından seçilir.

b)Kent Konseyi Genel Sekreteri, Kent Konseyi Yönetmeliği’nde ve bu yönergede yer alan organların çalışmalarını koordine eder.

c)Meclisler, çalışma gurupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.

d)Kent konseyince alınan kararların, kamuya mal edilmesini, yetkili organlara ulaştırılmasını ve uygulamaya konulmasını takip eder ve yürütme kurulunu bilgilendirir.

e) Yürütme Kurulu tarafından oluşturulan Genel Kurul gündemini, en az yedi gün önceden üyelere bildirir.

f)Genel sekreter, kent konseyi başkanına, başkan vekiline ve yürütme kuruluna karşı sorumludur.

SEKRETERYA HİZMETLERİ

Madde 28-

a)Kent konseyinin sekretarya hizmetleri, Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 15. maddesi gereği olarak Adalar Belediyesi tarafından önerilecek ve yürütme kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir.

b)Sekretarya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında kent konseyi başkanı, başkan vekili ve genel sekretere karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
ADALAR KENT KONSEYİNİN MALİ YAPISI

Madde 29-

Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16/A maddesine istinaden;

a)Adalar Belediyesi, Kent Konseyi’ne, ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.

b)Adalar Belediyesince ayrılacak ödenek ve nakdi yardımlar için, Yürütme kurulu, takip eden yılın harcamalarını içeren gider bütçesi taslağı teklifini hazırlayarak her yıl Ocak ayında yapılan olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurulun görüşüne ve kabulüne sunar. Kabulü halinde Adalar Belediyesinin bütçe hazırlık dönemi sürecine uygun olarak ödenek ayrılmasının temini için Adalar Belediyesine iletir.

c)Adalar Belediyesince ayrılan ödenek, Adalar Kent Konseyi tarafından doğrudan kullanılamaz. Kent konseyi adına bankalar nezdinde hiçbir surette hesap açılmaz ve para aktarılmaz. Ödenek İhtiyaçları, Adalar Belediyesi bütçesinden ayrılan ödenekler doğrultusunda, Kent Konseyi başkanlığının resmi yazısı üzerine, Belediye başkanınca yetkilendirilen Adalar Belediyesinin birimleri tarafından yapılır.

d)Kent Konseyi’nin çalışmalarını yürütebileceği mekân, mekan donanımları, çalışmalarla ilgili cari giderler, yapılacak organizasyon ve etkinlik giderleri ve diğer benzeri harcamaların karşılanması hususu  ile gerektiğinde Adalar Belediyesi’nin her türlü araç, gereç ve hizmetinden yararlanmak için  Adalar Belediyesi ve Kent Konseyi arasında bir protokol imzalanır, anlık ihtiyaçlar Kent Konseyi Başkanı tarafından resmi yazıyla bildirilir.

 GENEL HÜKÜMLER

MADDE 30-

a)Yerel Yönetimlerin aldığı kararlar ya da Yerel Yönetimlerin kendi uygulamasıyla, Kent Konseyi’nin aldığı bir kararın uygulamasında çelişkiye düşülmesi ya da uyuşmazlığın ortaya çıkması durumunda, sorun Yerel Yönetimlerle ve Kent Konseyi Yönetimleri arasında yapılacak ortak çalışma ile giderilir.

b)Adalar İlçesinde olabilecek olağanüstü durumlarda (deprem, sel, yangın vb.) kent Konseyi, var olan kriz merkezine etkin destek sağlar.

c)Adalar Kent Konseyi, ilgili konularda ulusal/uluslararası/bölgesel olarak çalışmalar yürüten herhangi bir oluşumun (platform, grup, girişim vb.) katılımcısı olabilir. Bu katılım için Yürütme Kurulu gerek katılacağı oluşum ve gerekse de kimin katılacağı ile ilgili olarak karar alır. Bunun için görevlendirilen kişiler yaptıkları çalışmaları rapor haline getirir. Raporu Yürütme Kurulu’na sunar. Yürütme Kurulu ilk olağan toplantısında ilgili konuda Genel Kurulu bilgilendirir.

 TUTULACAK DEFTERLER

Madde 31-

a)Adalar Kent Konseyi Başkanlığı’nca aşağıdaki defterler tutulur:

1- Gelen ve giden evrak defteri

2- Yürütme Kurulu karar defteri

3- Genel kurul karar defteri

b)İlgili defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir.

c)Adalar Kent Konseyi’ndeki tüm defter, karar, rapor ve bunlara ilişkin yazışmalar süresiz olarak saklanır.

YÜRÜTME

MADDE 32- Bu yönetmelik hükümleri Adalar Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.

YÜRÜRLÜK

MADDE 33- Bu Yönerge Kent Konseyi Genel Kurulunda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

 

 

Sayın Bülent Mısırlıoğlu’nun Yönerge Taslağına ilişkin görüş, öneri ve eleştirileri Word metni olarak aşağıdadır. 

ADALAR KENT KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

İstanbul Adalar Recep KOÇ İmar ve Kültür Vakfı temsilcisi

Bülent MISIRLIOĞLU

Değiştirilmek istenilen Adalar Kent Konseyi İşleyiş Yönergesi taslağı hakkındaki eleştiri ve görüşlerim;

Bilindiği üzere Adalar Kent Konseyi 18.03.2007 tarihinde kurulmuştur. Yapılan İlk genel kurulda da İçişleri Bakanlığınca yayınlanmış (Ülke Geneline hitap eden) yönetmelik esasları dâhilinde Adalar İlçesine münhasır olarak İşleyiş yönergemiz kabul edilmiştir.

Daha sonra Bakanlıkça 2009 yılında yayımlanan değişiklik yönetmeliğine uygun olması için Yönetmelik değişikliğimiz Genel Kurul toplantılarında tadil edilmiştir. Öncelikle tadil edilmesini gerektirecek genel bir değişiklik veya uygulama esnasında karşılaşılan aksaklıklar durumunda Yönerge tadilatına ihtiyaç duyulacağı kanaatindeyim.

Ancak emeğe olan saygımdan dolayı emek harcanarak yapılmış bu Yönerge Taslağını da makul karşılarım. Son yapılan Genel Kurul Toplantısında söz alarak belirttiğim üzere bu taslak metin içinde tek itirazım “KENT KONSEYİ ÜYELERİ” üst başlıklı Madde 6’ da “g” bendi ile yapılan ve Adalar Kent Konseyini münhasıran Adalara ait olmasından çıkaracak değişikliktir.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanmış Genel Yönetmelikler gerekçe gösterilerek Adalar ilçesinde her hangi bir faaliyeti ve ilişiği bulunmayan dernek, vakıf ve kamu kurumu niteliğindeki paydaşların delegeliğe kabulü mümkün değildir. Ancak Adalar İlçesi dâhilinde temsilciliği bulunan örneğin. İstanbul Barosu- İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler odası Adalar temsilciliği gibi vb. ilçemiz ile bir illiyet bağı olan paydaşların Genel Kurul Katılımcısı olacağı açıktır. Aksi halde Bakanlık yönetmelikleri Kent Konseyleri konusunda Tüm ülke geneline hitap etmektedir. Kaldı ki 2007 yılında kent konseyi bilgilendirme toplantısında ilgili yönetmelikler kapsamında Adalar Kent Konseyi potansiyel Genel Kurul katılımcıları 13 grup halinde 124 kişi olarak tespit edilmiş ve sunulmuştur. Bu 124 kişi içinde Adalar ilçesi ile ilişiği bulunmayan hiç kimse mevcut değildir. Özetle yapılmak istenilen değişiklik le aslında Adalar İlçesine herhangi bir katkı sağlamasından öte kısır bir hâkimiyet kurma ve üstünlük sağlama ve ele geçirme güdüsü hakim olmaktadır. Kaldı ki Ülke genelinde ve bir şekilde Adayı bilen ,seven değerli bir takım insanlar veya kurumlar olabilir onların katkısı uzman kişi veya kurumlardan yararlanma, Çalışma grupları üyeliğine alma gibi bir çok seçenek yönergede mevcuttur.

SONUÇ OLARAK,  MADDE 6- “g” ile ……..ve bunun dışında amaç itibari ile ülke genelinde kamusal alanda çalışan dernek, vakıf ve benzeri kurumların temsilcileri” ibaresi kesinlikle metinden çıkarılmalıdır. Aksi halde Konseyimizin paydaşlarının ciddi manada deformasyona uğrayacağı ve işgal edileceği açıktır. Bu nedenlerden dolayı tarihe de Bir Genel Kurul Temsilcisi olarak not düşmek adına bu itirazımın kayıtlara ve kayıtlarınıza geçmesini rica ederim.

Bunu dışında sadece öneri ve eleştirilerim olabilir. Şöyle ki;

Madde 4- a bendi 4 satırındaki “-Hemşerilik Bilincinin geliştirilmesi,” ibaresinin aslında çok önemsediğim bir kelime olan “- Adalılık bilincinin geliştirilmesi “ olarak değiştirilmiş olması bile temel itirazımın aslında emeği geçenler tarafından da benimsendiğinin göstergesidir.

“Ortak Akıl” aslında Kent Konseyimizin var olma amacını tek başına özetleyen bir ibare neden metinden çıkarılmış anlam veremedim. Yine aynı şekilde Yönetmelik yapma tekniğinde pek rastlamadığım Türkçe alfabemizde ki “ç” harfi neden ihmal edilmiştir, anlamış değilim.

Madde 8- eski şekil “ç” bendi ile değişen “………suç işlemesi ve bunun yargıya intikal etmesi …” değişikliği masumiyet karinesi ile nasıl bağdaşabilir, anlamış değilim.

Madde 9 – bu madde metni tamamen tarafımdan yazılmıştır. Buradaki “ortak akıl” odaklı metin uygulaması zor dolayısı ile sadece edebiyat yapılmış gibi eleştiriyi hiç te hak etmiyor. Çünkü bu madde ile Adalar Kent Konseyi görüşü olarak Adalar Belediyesine ve / veya ilgili kurumlara gönderilecek kararların Tüm paydaşların (yürütme kurulu üyeleri dâhil)  ortak görüşü olacak şekilde ilgili konun gündemde enine boyuna incelenmesi, irdelenmesi ve bir amaç birliğinde gönüllü bir şekilde bir araya gelmiş insanların oluşturduğu bir kuruluşta hiç te zor olmasa gerek. Bunu mümkün olmaması halinde ise Kent Konseyi görüşü olarak bildirilen “konu hakkında ortak bir görüş oluşmamıştır” ibaresi ile ilgili kurumlara gönderile bilinir. Çünkü Adalar Kent Konseyi herhangi bir konudaki görüşü sadece çoğunluğun değil tüm Kent Konseyi Paydaşlarının görüşü olmalıdır. Kaldı ki temel mantık Belediye veya diğer kurumlara iletilecek idari vb. işlemler kapsamında Yürütme Kurulu marifeti ile , Her hangi bir konudaki Görüş bildirimin ise en büyük organı olan GENEL KURUL marifeti ile yapılmasıdır.

Madde 19-  “e “ bendi ile getirilen bir nevi disiplinli bir çalışma sağlayacak mantık ancak üyeliğin nasıl düşürüleceği açıklanmamış.

Madde 20 “f” bendi ile ilave edilen konuda Meclisler temsilcileri neden ihmal edilmiş.

Saygılar
Bülent MISIRLIOĞLU

2 responses to “Adalar Kent Konseyi Taslak Yönergesi”

 1. Teoman Göral dedi ki:

  Kent Konseyi çalışmalarının daha katılımcı , verimli ve sonuç alıcı olması için verilen uğraşların hepsine teşekkürü borç biliyorum.
  İlçemizde, Adalarımızdaki. yaşamın daha kaliteli, daha da mutlu olması , içinde yaşadığımız doğal zenginliklerin ve mirasın , kültürel zenginliklerin ve mirasın , denizin ,çevrenin hem bugün hem yarın sürdürülmesi hepimiz için çok değerli..
  Bu konularda , koruma ve koruyarak kullanma konusunda katkısı olacak her kişi ya da kuruluşun desteği , görüşü kıymetlidir.
  Kent Konseyi Çalışmaları sırasında yeri geldiğinde uzman görüşlerine , uzman , tecrübeli kuruluşlara başvurmak ve işbirliğine girmek doğrudur , yararlıdır.
  Tabii ki Adalardaki Yaşamla hiçbir ilintisi ,illiyet bağı olmayan pek çok Kurum ve Kuruluş da vardır kentimizde.. Onların bazıları bazı ilçelerdeki , kentlerdeki Kent Konseyi çalışmalarına katılacak ve faydalı olacaktır. Buradaki ayrımı belirleyen nedir ? Yaşam .. Doğal yaşam , ekonomik yaşam , sosyal yaşam..

  Dolayısıyla :
  Kent Konseyi Yönergesi’nin 6. Maddesi / g bendinin önerildiği şekilde düzenlenmesini yanlış buluyorum. Bu madde bu haliyle KK çalışmalarına hiçbir yarar sağlamayacaktır..

  Md 6/g : …. ” amaç itbariyle …..benzer kurumların temsilcileri” eklemesi şöyle düzenlenmedir:
  Adalarda şubesi ,temsilciliği olmasa da Adalardaki yaşamla illiyet bağı bulunan , ulusal düzeyde mevcut dernek,vakıf,kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ( TMMOB , Ziraat Müh Odası , Orman ve Doğa ile iştigal eden kuruluşlar , Turizmle ilgili olarak Türsab , Otelciler Birlikleri , Gastronomi /Yiyecek İçecek sektöründeki meslek kuruluşları ve dernekleri, Denizle , Denizde Yaşamla ilgili kurum ve kuruluşlar, Türk Tabipler Birliği , Barolar Temsilcileri gibi …)

  Bu maddedeki değişiklikle neyi amaçladığımızı bir daha düşünerek yenilemeyi yapmalıyız..Lütfen ..
  Saygılarımla,

  Teoman Göral

 2. Hasan Cevad Özdil dedi ki:

  30.09.2020
  Merhaba.

  1) Daha önce Taslak Yönerge için görüşlerimi çeşitli s.medya platformlarında ve bu arada TMMOB Adalar Kent Konseyi WatrsApp sayfasında paylaşmıştım. Burada bir kere daha paylaşma gereği duymuyorum.

  2) Esasen Kent Konseyi Yönetmeliği varken ayrıca ille de bir yönerge hazırlamayı gerektirecek özgün bir durum olmadığını düşünüyorum. Eğer Adalar’ın SİT bölgesi olması bir özgün durum olsa da, bu durumda neler yapılacağı yasa ve yönetmeliklerde belirtiliyor. Kent Konseyi bunların uygulanmasına dikkat etmesi ayrı bir yönergeyi gerektirmez.

  3) Fakat kulağıma kadar gelen birkaç konuda önemine binaen görüşümü belirteceğim.
  Birincisi;
  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların Konseye gönderdiği temsilcilerine Yönergede “temsilci” sıfatıyla anılması önerilecekmiş. Bu yönetmeliğin üyelik maddesine göre yanlıştır. Bunlar konseyin değil o kurumların temsilcileridir ve konseye üye olarak gönderilmektedirler.
  İkincisi;
  Yönergede konsey üyelerinin toplantılara katılmamak yönünde sınır getirilmesi önerilecekmiş. Böyle bir öneri yönetmeliğe aykırıdır. Yönergede Yönetmelikte belirtilmeyen sınırlamalar getirilemez.
  Üçüncüsü;
  Bazı üyeler “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri”nin üyeliğinde Adalar’da temsilci veya temsilcilik şartı aranmasını istiyorlarmış. Bu yönetmeliğe aykırıdır. Kent Konseyi Yönetmeliği, konsey üyeliği konusunda çok açıktır. Buna aykırı yönerge hazırlanamaz. Niye aykırıdır? Çünkü aşağıda eklediğim üzere, yönetmeliğin Madde 8 (f) bendi “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri,” diye açıkça yerel bir şart aramadığını belirtmiş. Kent Konseyi Yönetmeliği’nin konsey üyeliği bölümü aşağıdaki gibidir.

  KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ
  (Resmî Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmî Gazete Sayısı: 26313 yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.)

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Kent Konseyi Üyeliği ve Organları (Değişik Başlık:RG-6/6/2009-27250)

  Kent konseyi üyeliği

  MADDE 8 – (Başlığı ile değişik:RG-6/6/2009-27250)

  (1) Kent konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:

  a) Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,

  b) Belediye başkanı veya temsilcisi,

  c) Sayısı 10’u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,

  ç) Mahalle sayısı yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarları, diğer belediyelerde belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri,

  d) Beldede teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,

  e) Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci,

  f) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri,

  g) Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi.

  Hatırlatmış olayım.
  Adalar Kent Konseyi Mimarlar Odası Temsilci ÜYESİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir