Heliport İtiraz Dilekçesi

Heliport İtiraz Dilekçesi

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İTİRAZ EDEN         : Adı Soyadı Adresi – TC – Dernek mersis no vs)

ADRESİ                    : ………………………………

KONU                       : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Büyükada Nizam Mahallesinde, Celal Muhtar sokak ve bitişiğindeki 127 Ada 1no’lu parsel önünde yer alan kayalık alanın doldurularak, bir Helikopter İniş Alanı-Heliport yapılmasına yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin onaylanmasına dair karara itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR VE İTİRAZLARIMZ

1-) İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün web sayfasında NİP-34880551 ve UİP-34914343 sayılı plan işlem numaraları ile yayınlanan ve 1  No’lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca 17.06.2020 tarihinde onaylanan; Adalar İlçesi Büyükada Nizam Mahallesinde, Celal Muhtar sokak ve bitişiğindeki 127 Ada 1no’lu parsel önünde yer alan kayalık alanın doldurularak, bir Helikopter İniş Alanı-Heliport yapılmasına yönelik olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yasalara, ortak kültür mirasına, yerinden yönetim ilkelerine, Adalar İlçesinin ve Büyükada’nın SİT alanı olma özelliğine ve kamu yararına kesin olarak aykırı olup İPTAL EDİLMELİ ve bu plandan vazgeçilmelidir.

GEREKÇE, GEÇERSİZ VE HAKİKATLE İLGİSİZDİR

2-) Büyükada-Nizam Mahallesinde kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında “Helikopter İniş Alanı (Heliport), Teknik Altyapı Alanı ve İskele” amaçlı hazırlanan ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 29.06.2020 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sok. No:9A, 34746 Ataşehir /İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıktığı duyurulan İmar Planı düzenlemesinin gerekçesinde “Büyükada’ya, coğrafi konum nedeniyle deniz yoluyla ulaşım sağlanabilmektedir. Olumsuz hava koşullarında deniz ulaşımı sekteye uğramaktadır. Acil durumlarda denizden adaya ulaşım zor şartlarda yapılabilmektedir. Bu kapsamda gerek ulaşımda çeşitliliğin sağlanması gerekse de afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere, Heliport planlanmıştır.” denmektedir.

Gerekçede yer alan, ‘deniz ulaşımını sekteye uğratacak’ denli ağır hava koşullarında, üstelik doldurulmuş bir kıyı alanına helikopterin indirilemeyeceği aşikardır. Hiçbir bilimselliği olmayan bu gerekçeye dayalı plan ve proje yapılamaz.

‘Ulaşımda çeşitliliğin sağlanması’ gerekçesi ise tamamen abesle iştigaldir. Adalar’dan İDO seferleri kaldırılmış, deniz ulaşımı zayıflatılmış, şehir hatları vapur seferleri azaltılmış, fayton ulaşımı tamamen kaldırılmıştır. Bu gerekçenin yaşamla ve Adalar’da yaşayanların gerçeği ile ilgisi bulunmamaktadır.

Topografik ve coğrafi özellikler gerekçeye uygun ve uyumlu değildir. Proje ye ve amaç bakımından, karar gerekçesiz ve tamamen geçersiz kalmaktadır.

3-) PLANDA VE HELİPORT PROJESİNDE KAMU YARARI KESİNLİKLE BULUNMAMAKTA AKSİNE KAMU ZARARI BULUNMAKTADIR

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına, Adalar’ın kültürel ve doğal değerlerini tahrip eden, kamu yararı gözetmeyen, tersine özel bir tesise menfaat sağlayan özelliklerinden dolayı itiraz ediyoruz. Heliport Projesini kendi internet sitesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından daha önce ilan etmiş olan özel şirketin kamu yararına hizmet etme gibi bir vasıf ve niteliği bulunmamaktadır.

Kıyı ve deniz doldurularak yapılacak böyle bir iskelenin, üstelik bir kısmı özel mülkiyete giren bu alanında, bir helikopter pisti yapılmasında kamu yararı bulunmamaktadır. Bu, özel Heliport, Anayasa ve yasalarda tanımlanan kıyıların kamu yararına uygun kullanımı ilkesine kesin olarak aykırıdır ve vazgeçilmelidir.

Seçilen alan Büyükada’nın, Güneybatı rüzgârı (lodos fırtınası) ve diğer hâkim rüzgarlarını en etkili hisseden yerlerden biridir. Bu durumda, yıkıcı tesirini artıracağı kesindir. Ayrıca olası Marmara depreminde dolgu alanlarının büyük risk taşıması nedeniyle bu alanın seçimi uygun değildir. Marmara Denizinde beklenen büyük depremin, söz konusu dolgu alanı tahrip edeceği gerçeği göz ardı edilerek yapılacak her proje kamu zararından başka bir şey olmayacaktır. Kıyı kenar çizgisinde yapılacak değişikliklerin ve kullanımın yasalara ve Anayasaya doğrudan aykırı olması hususu da ayrıca değerlendirilmek zorundadır.

4- PROJEYE DAHA UYGUN ÇOK SAYIDA ALAN BULUNMAKTADIR

Planlarda bütün ayrıntıları ile tanımlanan ve kamu yararı için yapıldığı iddia edilen tesisin Büyükada’ya karayolu bağlantısı bir aracın zorlukla geçebileceği dar bir sokaktan ibarettir. Bu ulaşım tesisi sadece hava ve deniz yolu ile anakaraya bağlıdır fakat komşu olduğu parsel dışındaki halka hizmet verme olanağı bulunmamaktadır. Büyükada’ya dar bir mahalle yolu ile ulaşabilecektir. Acil durumlarda ve afetlerde bir kamu alanı ile net ilişkisi olmayan bir ulaşım tesisinin kamu yararı için yapıldığını iddia etmek ulaşım ve şehircilik ilkeleri açısından mümkün değildir, Şayet bir helikopter iniş alanı planlanacaksa, İstanbul Büyükşehir ve Adalar Belediyesi ile de koordineli şekilde çalışılarak alternatif alanlar değerlendirmeye alınmalıdır. Bilimsel ilkelere ve şehircilik ilkelerine uygun başkaca birçok alan bulunmaktadır.

5- KAMU YARARI İÇİN KULLANILMASI GEREKEN ANCAK HALİHAZIRDA BAŞKA AMAÇLA KULLANILAN HELİKOPTER PİSTİ ALANLARI BULUNMAKTADIR

Büyükada’da sahil şeridinde kamu yararını gözeterek bir Heliport tesisi yapılabilecek çok sayıda kamuya ait sahil parseli vardır. Bu parsellerden bir tanesi Adalar Belediyesinin önünde bulunan, bilimsel olarak risk taşımayan, rüzgâra açık olmayan, güvenli bir alanda daha önce tasarlanmış olan bir yerdir. Halihazırda başka amaçlarla kullanılan bu alanın küçük düzenlemelerle Heliport olarak hizmet vermesi çok kolay, basit ve zararsızdır.

6- YEREL HALKA DANIŞILMADAN KARAR ALINAMAZ

Ada koşullarına ve yaşam akışına yabancı bir mantıkla hazırlanan planlar oluşturulurken Adalıların fikirleri alınmamış, özel bir şirkete rant sağlama amacıyla hazırlanmıştır. Yaşamımız ve yaşam alanlarımıza ilişkin olarak Adalılara danışılmadan alınan tepeden inme kararları kabul etmemiz olanaksızdır. İBB ve Adalar Belediyesi’nin dahi görüşü alınmadan hazırlandığı anlaşılan planların, Büyükada’ya, topluma ve gelecek nesillere hiçbir faydası olmayacağı gibi telafisi imkânsız zararları olacaktır.

7- ADALAR İSTANBULUN VE TÜRKİYE’NİN GÖZBEBEĞİ GİBİ KORUNMASI GEREKEN BİR SİT ALANIDIR

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, Adalar ve Tüm Kültürü SİT alanıdır. Tamamı kentsel ve doğal sit olan Büyükada’nın tek sınır komşusu denizdir. Bu komşuluk sınırı kıyı kenar çizgisi ile belirlenmiştir. Bu çizginin bir tarafında sit alanını koruma amaçlı mevzuat geçerliyken, diğer tarafında kıyıların kamu yararına korunmasını ve kullanılmasını düzenleyen mevzuat geçerlidir. Dolayısıyla Büyükada ve Adalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin en tavizsiz uygulanması gereken yasaları ile korunmaktadır. Bu iki mevzuatın da amacı kamu yararını, çevreyi, doğal, kültürel, mimari ve tarihi değerleri korumaktır. İtiraz etmekte olduğumuz İmar Planları ve Heliport Projesi net bir şekilde bu iki mevzuata da aykırıdır. Planlama raporunda sit alanı sınırlarının kıyı kenar çizgisine kadar olduğu ve bu sınırdan sonra Kıyı Kanunu’nun hükümlerinin geçerli olduğu iddiası kabul dilemez bir hatadır ve gerçek dışıdır.

Adalar, 20. Yüzyıl mimarisinin neredeyse her tür ve üslubunun bulunduğu tek kentsel sit alanıdır. Türkiye’nin hiçbir yerinde bu koleksiyon yoktur ve bunun için de evrensel bir değere sahiptir. Adalar’da zorunlu hizmet veren kamu araçları dışında motorlu araçlar kullanılmamaktadır. Atatürk’ün dahi otomobil sokmadığı çok özel ve önemli bir tarihsel mirastır. Acil durumlar için deniz ambulansı bulunmaktadır. Şu ana kadar Ada halkından helikopter hizmet talebi gelmemiştir. Tam aksine, Adalar halkı 21 Aralık 2019 tarihinden itibaren ulaşım hakkında mahrum bir şekilde yaşamaktadır. Adalar halkının günlük ulaşımı dahi sağlanamazken helikopter hizmetinin verileceğinin iddia edilmesi tamamen abesle iştigal ve halkla alay etmektir.

8- EKOLOJİK DENGE ve BÜYÜKADA ZARAR GÖRECEKTİR

Tamamen özel çıkarlara hizmet edeceği anlaşılan Heliport projesi, sit alanı prensiplerine aykırı olduğu gibi adanın ekolojik dengesine de büyük zarar verecektir. Falezli yapının 19. Yüzyıldaki dönüşümü eşsiz bir kültürel peyzaj unsurudur ve korunmak zorundadır. Buraya yapılacak müdahale bu değeri yok edecektir.

Adalar, UNESCO Doğal ve Kültürel Miras Listesine adaydır. Ülkemizin doğal ve kültürel mirasını koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak en başta kamu kurum ve kuruluşlarının görevi olmalıdır.

Ülkemizin mevcut değerlerini yok etmek kendi ayağına kurşun sıkmaktan farksızdır.

Yapılacak bu düzenleme, Adalar’da yapılaşmanın önünü açacak, doğal çevreyi tahrip edecek, doğaya ve kıyı şeridine vereceği tahribat ile geri dönüşü imkânsız zararlara neden olacaktır.

Kıyı kenar şeridindeki bozulmalar ve dolgu iskele ekolojik dengeye büyük zarar verecek, Büyükada öngörünümü de tahrip olacaktır.  İstanbul’u İstanbul yapan Adalar’ın tahrip edilmesi tarihten gelen bir emanetin yok edilmesi anlamı taşıyacaktır ki bu tahribatın kamu eliyle yapılması asla kabul edilemez.

9- KORUMA AMAÇLI İMAR PLANININ YAPILDIĞI BİR DÖNEMDE ÖZEL ÇIKARLARA HİZMET EDECEK PLANLAMA YAPILAMAZ

Bilindiği üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından halkın da katılımı ile Adalar ilçesi için Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanmaktadır. İmar planı olmayan ve koruma amaçlı yeni bir imar planının hazırlandığı dönemde; Büyükada’da tüm kentleşme ilkelerine ters bir şekilde, planlamanın bütünselliği ve tutarlılığı ilkesine aykırı olarak ve bir özel mülk sahibinin çıkarlarına hizmet edecek biçimde yapılan bu girişim yasalara aykırı olduğu gibi Adalar halkının hakkında da tecavüz anlamı taşımaktadır.

Heliport projesinin yeni rant alanı ve haksız çıkar elde etme amacıyla hazırlandığı bağımsız her gözün görebileceği çıplaklıktadır. Özel şirket, internet sitesinden, itiraz etmekte olduğumuz planın askıya çıkışından aylar önce, Büyükada’da kendisine ait Heliport alanı olduğunu ilan etmiştir. Bu durum, özel firmanın amaçlarına uygun şekilde planlama yapıldığını ortaya koymaktadır. Böylesi bir durumda çok büyük yatların yanaşabileceği bir iskele tesisi ile birlikte bir heliport planlaması ancak ve ancak plan raporunda da adı zikredilen Akdağ Turizm A.Ş.’ye hizmet edebileceği, Adalılara ve Büyükada’ya hizmet etmeyeceği aşikardır,

TALEP:

Ortak kültür mirasına, yerinden yönetim ilkelerine, Adalar İlçesinin ve Büyükada’nın SİT alanı olma özelliğine ve kamu yararına kesin olarak aykırı olan, uygulanması halinde telafisi imkânsız ve geri dönülmez zararlara sebep olacağı aşikâr Helikopter İniş Alanı-Heliport yapılmasına yönelik olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın İPTAL EDİLMESİNİ ve bu plandan İVEDİLİKLE vazgeçilmesin önemle talep ederiz.

                                                                                                       İbrahim Aycana

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir