Faytonlarla İlgili Olarak Kaymakamlığa Verilen Dilekçe Örneği

Faytonlarla İlgili Olarak Kaymakamlığa Verilen Dilekçe Örneği

ADALAR KAYMAKAMLIĞINA

Konu                          : Karantina kararı, faytonların fiilen yasaklanması, ulaşım hakkının engellenmesi, hayvan ve insan sağlığına ilişkin tüm tedbirlerin alınması hakkında

Adı Soyadı TC kimlik No:

Adresi                               :

AÇIKLAMALAR

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, Adalar ve tüm kültürü Sit alanı olup AT VE FAYTON anılan kanunla korunan SİT alanı ve kapsamı içindedir. Resmi ve devlete ait olan bir kaç aracın dışında Adaların ulaşım aracı at ve Fayton olup Akülü ve motorlu araçların kullanımı yasaktır.

Hayvan haklarını, adalıların ulaşım hakkını, fayton kültürünü; adaların kültür mirasını ve doğal sit alanlarını hep birlikte korumak Belediye ile Kaymakamlığın ortak sorumluluğudur. Halkın kendi başına çözemeyeceği yaşamsal sorunların İVEDİLİKLE çözülmesi gerekmektedir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Adalar’ın doğal ulaşım aracının fayton olduğu ve motorlu taşıtların Adalar’a giremeyeceği yönündeki kesin talimatını göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Mustafa Kemal ATATÜRK‘ün hizmetlilerinden Cemal GRANDA“Bir yaz akşamı Büyükada’ya gitmiştik. 1936 yılıydı. İskele’de ATATÜRK‘ü büyük bir kalabalık karşıladı. İçten gelen sevgi gösterileri yaptı. Splendid Oteli’ne gidilecekti. Vapur iskelesine bir otomobil yanaştırmışlar. ATA‘nın binmesi için… Oysa, Adalar’da tekerlekli, motorlu araçlarla gezilmesi yasak… ATATÜRK, otomobili görünce şöyle sordu: “…Ada’da otomobille dolaşmak yasak değil mi?”, Sorusunun karşılığını daha beklemeden: “…Kaldırın bu otomobili…” dedi” şeklinde aktardığı hatıra Cumhuriyetin kurucusunun dahi yasalara riayet etmek konusunda kendisini eşit saydığını, bugün ise tüm kamu kurum ve kuruluşları yetkililerinin Mustafa Kemal Atatürk’ü örnek alarak yasalara uygun davranmaları gerektiği izahtan varestedir.

Adalar ilçesinde Aralık ayından bu yana yaşanan sorunlar yargı mercilerine intikal ettirilmiş bulunmaktadır. Birçok adalı savcılık şikâyetinde bulunmuştur. Ayrıca Belediye Başkanlığına da tüm hususlar iletilmiş gerekli önlemlerin alınması talep edilmiştir. Esasen yaşanan tüm hukuksuzluklar sayın kaymakamlık makamı ile belediyenin koordinasyonunda çözüme kavuşturulmak zorundadır. Büyükşehir Belediyesinin uzak kaldığı sorunları yerel yöneticiler bir araya gelerek aşmak zorundadır.

Ulaşım hizmeti fiili bir durum yaratılmak sureti ile yasaya aykırı olarak kaldırılmıştır. Büyükşehir Belediyesi, kendi almış olduğu kararları uygulamamakta, yükümlü olduğu ulaşım hizmetini yerine getirmemektedir. Büyükada Heybeliada ve Burgaz ulaşım hizmetinden mahrumdur. Tüm ada halkı çarşı pazar alışverişini yüklerini işe gidiş gelişlerini büyük zorluklarla yürüyerek temin etmek durumunda bırakılmıştır. Hasta ve yaşlı olanlar ise evlerinde hapis kalmışlardır. Yerelde yaşanan bu soruna çözüm üretmek zorunluluk arz etmektedir.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre Kültür ve Tabiat varlığı olarak korunması gereken ve SİT kapsamında olan At ve Fayton faaliyetinin KAMU OTORİLERİNİN DAHA ÖNCE ALDIKLARI KARARLARI UYGULAMAMALARI NEDENİYLE bir soruna dönüştürülerek ve ruam bahane edilerek yasaklanması hukuk dışıdır. Sayın Kaymakamlık makamınız 2017 TARİHLİ UKOME KARARI’nın uygulanmasını belediye ile eşgüdüm içinde takip etmeli, FİİLİ DURUMA SON VERMELİ, FAYTON DIŞINDAKİ TÜM AKÜLÜ ARAÇLARI(Zorunlu olarak izin verilenler hariç) TRAFİKTEN MEN EDEREK KEŞMEKEŞE SON VERMELİDİR. Kanunları çiğnememek en başta idarenin ve kamu görevlilerinin birincil yükümlülüğüdür. Devlet kurumları, yurttaştan kanunlara uymasını beklerken aynı kanunlara kendileri uymadıkları takdirde toplumda bir kaos meydana gelmesi kaçınılmazdır. 2017 yılında alınan, tüm sorunları kökünden çözecek nitelikteki kapsamlı ve yerinde UKOME KARARI derhal ve ivedilikle uygulamaya geçirilmeli, devlet kurumları kendi almış oldukları kararları uygulamalı, alınan kararı uygulamayan ve açıkça suç işleyen kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevliler hakkında yasal işlem yapılmalıdır.

Kanun mevcut iken bu kanun aleyhine karar alınıp sit kanununa göre korunan At ve Faytonu fiili bir durum yaratarak ortadan kaldırmak ve kanunen yasaklanmış olanı uygulamaya teşebbüs etmek hukuka aykırı olup yasa dışıdır. Türkiye Cumhuriyeti Kanunları alenen çiğnenerek uygulanmakta olan fiili duruma kaymakamlığınızın derhal ve ivedilikle müdahil olarak tüm sorunları çözmesi, halkla ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek yerel alanda bir çözüm üretmesi beklenmektedir.

Yetkili kurum ve kuruluşlar aleyhine Adalılar tarafından açılan ve açılacak tazminat davaları, tam yargı davaları ve iptal davaları sonucunda kamunun uğrayacağı zararlardan ilgililer sorumludur.

Anayasanın 23 Maddesinde yer alan ULAŞIM ve SEYAHAT özgürlüğünü de engelleyerek suç işlenmesine son verilmesi, Büyükşehir Belediyesinin görevini yapmaması nedeniyle DERHAL VE İVEDİLİKLE ulaşım tedbirlerinin Adalar Belediyesi ile birlikte EŞGÜDÜM ile alınması gerekmektedir.

Kanunların amir hükümlerinin Adalar ilçesinde uygulanmasını temin etmek yönünde çalışmak Adalar Kaymakamlığının görevidir. HAYVAN KATLETMENİN İNSAN KATLETMEKTEN HİÇBİR FARKI BULUNMAMAKTADIR. DOĞA, TABİAT VE CANLILAR YAŞADIĞIMIZ DÜNYANIN OTAK MALİKLERİDİR. TÜRKİYE’NİN DE ONAYLADIĞI ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERİN İSPATLADIĞI GİBİ TÜM DÜNYADA CANLILARIN YAŞAMLARININ VE YAŞAM ALANLARININ KORUNMASI TEMEL HAKLARDAN SAYILMAKTADIR. KAYMAKAMLIK MAKAMININ DA BU ÇERÇEVEDE GÖREVLERİNİ YAPMASINI TALEP ETMEKTEYİZ.

Adalar ilçesinde bir karantina ahırı bulunmamaktadır. Her bir adada ayrı ayrı kurulması gereken karantina ahırları kurulmamıştır. Hastalıklı olan, hastalık şüphesi taşıyan ve sağlıklı olan bütün atlar aynı ahırlara birlikte kapatılmış olup, aynı yemlikten yemek yemekte, aynı sulaktan su içmekte pislikleri birbirine karışmaktadır. Bu durum sağlıklı atların da ölümüne sebep olmakta, ilgililerin suç oluşturan eylemleri hayvanların öldürülmesi için gerekçe yapılmaktadır. Kaymakamlığınız, kanunlarla kendisine verilen görevleri yapmalı ve bu hususun takipçisi olmalı, tüm süreçlere aktif rol sağlamalı, emrindeki birimleri harekete geçirmelidir.

Kaymakamlık ve ilgili birimler, Heybeliada ve Burgazada’da yapılan ruam test sonuçlarına göre tek bir ruamlı at bulunmaması karşısında yasadışı şekilde karantina tedbirleri uygulanmasına ve hayvanların çaresizce ölüme gitmesine göz yummamalı, Heybeliada ve Burgazada’da fayton ulaşımının derhal ve ivedilikle başlaması için harekete geçmelidir.

5199 sayılı yasa, 2012 tarihli karantina genelgesi ile 201l tarihli ruam Yönetmeliğine aykırı davranılarak sağlam olan bütün atların hapsedilmesine ve adeta ölmeleri için zemin hazırlanmasına sessiz kalmak tüm yurttaşlar ve kamu kurumları adına utanç verici bir olaydır. Tüm ilgili kurumlar görevlerini eksiksiz yapmak zorundadır.

Halkın isteğine aykırı olarak ve faytonun kaldırılması amacına matuf olarak yapılan hukuk ihlallerine kayıtsız kalınamaz. Hayvanların yaşam hakkını, yurttaşların ulaşım hakkını ve tüm halka ait olan kültürel değerlerin korunmasını sağlamak kamu kurumlarının asli görevlerindendir. Anayasal hakların ihlali kamu görevlileri bakımından kabul edilmesi olanaksız davranışlardır.

Karantinaya alındığı söylenen ancak hijyen ve dezenfekte edilmesi gereken ahırlarda bu işlem bugüne kadar yapılmamıştır. Karantina genelgesine uyulmadığı ve atların bir pislik çukurunda ölüme terk edildiğine ilişkin ada halkının şikâyetleri ve Veterinerlerin tepkileri üzerine ADALAR İLÇE BELEDİYESİ GÖREVE GELDİKTEN TAM 7 AY SONRA sadece Büyükada Ahırlarından Ocak 2020 sonlarında 25 TON PİSLİK VE ÇÖP İLE 5000 ADET NAYLON TORBAYI YENİ TOPLAMIŞTIR. DİĞER ADALARDA İSE AHIRLARIN ÇÖPLERİ VE GEREKENLER AT SAHİPLERİ TARAFINDAN yapılmaktadır. Belediye Başkanlığı ile gerekli yazışmaların yapılarak derhal tedbir alınması gerekmektedir.

Atlı Fayton ve Arabacılık tüm dünyada kabul edilmiş bir meslektir. Dünyanın çeşitli kentlerinde halen teşvik edilmekte ve yerel idareler tarafından da desteklenmektedir. Faytoncular yanında, Semerci, Nalbant, Seyis ve bunun gibi işlerden geçinen bir mesleğin tamamen ortadan kaldırılması da anayasal bir hakkın ihlalini oluşturmaktadır. Mülkiyet hakkı ve çalışma özgürlüğünün yok edildiği bir toplumda hiç kimsenin hukuki güvencesi bulunmamaktadır.

Kanunsuz kararlar ile mahalli koruma kurulunun yetkilerinin gasp edilmesine Belediye Başkanlığı ile birlikte itiraz etmek ve düzeltilmesi için çalışmak asli bir görevdir. Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan karar da tam anlamıyla bir yetki gaspı ve hukuk ihlalidir. Bu kararın düzeltilmesini sağlamak da yerel yönetimin görevlerindendir, Hayvan Zabıta Komisyonu, Tarım Müdürlüğü, Kaymakamlık, Belediye, Kolluk ve tüm ilgili birimler Koruma Kurulunun kararlarına uygun davranmak zorundadır.

Adada ikamet eden yerel halkın ve sivil toplum kuruluşlarının taleplerini dinlemek ve ortak bir çözüm bulmak üzere Belediye Başkanlığı, Kent Konseyi ve Kaymakamlık yetkililerinin bir arada toplanarak kalıcı bir çözüm bulması yegane bir yol olarak görünmektedir.

Gereğini bilgilerinize arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir